Λαϊστινά Νέα, τ. 17

Λαϊστινά Νέα, τ. 17

Αρ. φύλλου 17
Νέα και Ανακοινώσεις (φωτογραφίες) (σελ:5)
Ιστορία: Οικογένεια Τζαμπούρα (σελ: 22)
Οι Λαϊστινοί (σελ: 23)
Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο - Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 24 & 25)
Ιστορία: Ζαγορίσια έθιμα (σελ: 26 & 27)
Μουσική Παράδοση: Γνωστά τραγούδια (σελ:30 & 31)