Λαϊστινά Νέα, τ. 16

Λαϊστινά Νέα, τ. 16

Αρ. φύλλου 16
Νέα και Ανακοινώσεις. Να γίνει pdf η εικόνα της Λάϊστας του 1939. (σελ: 4 & 5)
Το πρώτο της ζωής μου Ταξίδιον (σελ: 9)
Οικογένεια Τζαμπούρα (σελ: 16-17)
Τεχνητοί δεσμοί: Τι προέβλεπε το εθιμικό και οικογενειακό δίκαιο του Ζαγορίου (σελ: 18-19)
Ελεύθερο βήμα: Οι Σαρακατσάνοι της Λάϊστας (σελ: 25-26)
Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο (σελ:28)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 29)
Μουσική παράδοση: Γνωστά τραγούδια (σελ: 30)
Λαογραφία: Παροιμιακές ιστορίες (σελ:31)