Λαϊστινά Νέα, τ. 12

Λαϊστινά Νέα, τ. 12

Αρ. φύλλου 12
Μουσική Παράδοση: Ιστορικά και Κλέφτικα τραγούδια (σελ: 22)
Η Λάϊστα στο χώρο και στο χρόνο (σελ: 23)