Λαϊστινά Νέα, τ. 08

Λαϊστινά Νέα, τ. 08

Αρ. φύλλου 8
Ιστορία: Όλα αλήθεια, όλα μύθια. (σελ: 14 & 15)
Ιστορία: Η ματωμένη δεκαετία 1940-50 (σελ: 16)
Μουσική παράδοση: Τραγούδια αγάπης κι έρωτα (σελ: 22)
Στη Λάϊστα το χειμώνα (σελ: 24)