Λαϊστινά Νέα, τ. 02

Λαϊστινά Νέα, τ. 02

Αρ. φύλλου 2
Έγινε το πανηγύρι στην Αγία Τριάδα (σελ: 2)
Κοινωνικά (σελ: 5)
Ελεύθερο βήμα - Αναμνήσεις (σελ: 8 & 9)
Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 10 & 11)