ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ήταν μικρότερος αδελφός του Μάνθου Οικονόμου. Διετέλεσε Γραμματέας του Ν. Τσιγαρά στο Ιάσιο και την Κωνσταντινούπολη. 
Μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία το 1817 από τον μεγαλέμπορο Ασημάκη Κροκύδα. Έπειτα ήρθε στο Κουκούλι και μύησε στην Φιλική Εταιρεία και τον αδελφό του Μάνθο. Μετά την πτώση του Αλή Πασά, διετέλεσε Γενικός Προεστός (βεκίλης) του Ζαγορίου.

Βιβλιογραφία

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ζαγοριακά οις προσετέθησαν και τινά περί Ηπείρου / Υπό Ιωάννου Λαμπρίδου, δαπάνη Ιω. Κασσανδρέως. Εν Αθήναις : Εκ του Τυπογραφείου της Αυγής, 1870, 107 - 108

Λαμπρίδης Ιωάννης, Ηπειρωτικά Μελετήματα, Τεύχος Ένατον : Ζαγοριακά, Μέρος Β, Εν Αθήναις, Εκ του Τυπογραφείου Αναστασίου Ν. Τρίμη, 1889,

Παπαζήσης Δημήτριος, Βιογραφική συλλογή λογίων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας (Ηπείρου – Θεσσαλίας – Μακεδονίας), Ηπειρωτική Εστία 27 (1978) 229