Λαϊστινά Νέα, τ. 03

Λαϊστινά Νέα, τ. 03

Αρ. φύλλου 3
Νέα και Ανακοινώσεις Το αντάμωμα των Σαρακατσάνων (σελ: 4)
Νέα και Ανακοινώσεις Η γιορτή των Βλάχων (σελ: 10 & 11)
Η Λάϊστα σήμερα - Εικόνες από το παρελθόν (σελ: 12 & 13)
Παραδοσιακοί Μουσική και Μουσικοί (σελ: 15)
Οπισθόφυλλο (σελ: 16)